Vi ser det som självklart att våra kunder skall känna sig trygga med våra produkter!
Vi arbetar konstant med att utveckla säkerheten och försöker hela tiden ligga steget före. På den här sidan har vi samlat lite information om de viktigaste delarna i vår strävan:


Informationen på våra kartor/Inormation on our cards/Information om vores kort/Informasjon om våre kart/Tietoa meidän kartat/Upplýsingar á kortum okkar/Informationen zu unseren Karten/L'information sur nos cartes

SE: Var försiktig! Ej lämplig för barn under 3 år. Kan innehålla smådelar. Stoppa inte förpackningen eller produkten i munnen. Mer information på: www.checkmate.se

GB: Caution! Not suitable for children under 3 years. May contain small parts. Do not put packaging or product in mouth. More information at: www.checkmate.se

DK: Forsiktighed! Ikke velegnet till børn under 3 år. Kan indeholde små dele. Put ikke emballage eller produktet i munden. Yderligere info på. www.checkmate.se 

NO: Vær forsiktig! Ikke egnet for barn under 3 år. Kan inneholde små deler. Put ikke emballage eller produktet i munnen. Mer informasjon på: www.checkmate.se

FI: Ole varovainen! Ei sovellu alle 3-vuotiaat. Saattaa sisältää pieniä osia. Älä pakkaa tai tuote suuhun. Lisätietoja osoitteessa: www.checkmate.se

IS: Verið varkár! Ekki við hæfi barna yngri en 3 ára. Geta verið litlir hlutir. Ekki pakki ekki eða vöru í munni. Nánari upplýsingar á: www.checkmate.se

DE: Seien Sie vorsichtig! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Können Kleinteile enthalten. Packen Sie keine oder Produktnamen in den Mund. Weitere Informationen unter: www.checkmate.se

FR: Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Peut contenir de petites pièces. Ne pas emballer ou un produit dans la bouche. Plus d'informations sur: www.checkmate.se


Information om nickel och bly
Alla våra produkter som har direkt och långvarig kontakt med huden har varit nickelfria enligt EU:s direktiv ända sedan 1999. Gränsvärdet för nickelhalt i smycken är satt till 0,5 mikrogram per kvadratcentimeter och vecka. Dessa gränsvärden har vi arbetat efter under väldigt lång tid och innefattar även produkter som inte ens behöver vara nickelfria.

Fr o m mars 2013 kommer ett tillägg till EU:s tidigare direktiv EN1811:1998 + A1:2008 som heter EN1811:2011 att träda i kraft. Detta direktiv innebär egentligen ingen ändring av gränsvärden av nickel i smycken, men eftersom testmetoden justeras med en större osäkerhetsfaktor på 46% så innebär det i realiteten att gränsvärdet för nickel bör ligga på 0,28 mikrogram/cm2/vecka för att garanterat klara ett godkänt nickeltest och inte hamna under ett ofullständigt resultat. Detta direktiv gäller enbart för varor importerade efter mars 2013. Artiklar som är importerade före detta datum berörs inte av det nya direktivet. Checkmate har redan i december 2012 ändrat om produktionen till de nya gränsvärdena.
Alla våra produkter är blyfria sedan 2009. Vi arbetar efter de rekommenderade gränsvärden på maximalt 0,01% viktprocent eller 100 ppm, så alla kunder kan känna sig fullständigt trygga med vårt sortiment!

Mer information om nickel och bly finns på Kemikalieinspektionens sida 
www.kemi.se

Information om kadmium
Den 10 december 2011 förbjöds kadmium i smycken och i alla plastmaterial. Gränsvärdet för kadmium är satt till 0,01% viktprocent eller 100 ppm och gäller för varor importerade efter förbudet. Produkter importerade före den 10:e december 2011 är således inte inkluderade i förbudet och kan säljas fritt i alla led. Det nya förbudet har tagits upp i förteckningen i bilaga XVII till Reachförordningen (förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). Vi har valt att hålla en strängare linje och alla våra smycken och plaster följer USA:s hårdare gränsvärde som ligger på 0,0075% viktprocent eller 75 ppm.

Mer information finns att hitta på Kemikalieinspektionens sida 
www.kemi.se

Information om ftalater och PVC
Vi började vårt arbete med PVC (polyvinyl chloride) fria produkter 2007 då vi bytte ut våra PVC kartor till PP (polypropen). Vi har sedan dess bytt ut alla material i våra produkter som innehåller PVC till andra liknande material såsom PU (polyurethane) och PP. Eftersom PVC är i grunden ett hårt material så andvända en stor mängd ftalater för att göra plasten mjuk. PVC innehåller även bly eller kadmium som stabilisatorer. På senare tid har det dock kommit fram sk ekologisk PVC som innehåller godkända gränsvärden. 

Checkmate beslutat att fr o m våren/sommaren 2017 helt och hållet upphöra med att producera några produkter med PU material sedan det har visat sig vara ett material som allt för lättvindigt går att ersätta med sk. semi-PU och göra det väldigt svårt att kontrollera.
Vanligt PU material har mycket små mängder ftalater (>100 ppm eller 0,01% viktprocent) medan semi-PU som är utblandat med PVC innehåller höga mängder ftalater (mjukgörare).
För att helt undvika problem så har vi därmed beslutat att samtliga typer av PU material skall fasas ut ur vårt sortiment.

Mer information om PVC och ftalater finns på Kemikalieinspektionens sida 
www.kemi.se

Information om SVHC-ämnen
SVHC står för Substances of Very High Concern och är ECHA´s kanidatlista över särskilt farliga ämnen. Denna lista uppdateras kontinuerligt och nya ämnen tillkommer successivt. Checkmate har som policy att aldrig köpa in produkter som innehåller något av ämnena i denna lista. Om det finns möjlighet byter vi ut material som innehåller SVHC-ämnen till andra godkända material med likvärdiga funktioner och egenskaper. 

Mer information om SVHC-ämnen och ECHA´s kandidatlistan finns på Kemikalieinspektionens sida 
www.kemi.se

Information om Azofärgämnen
Azofärgämnen innehåller arylaminer som är cancerframkallande och i vissa fall allergiframkallande. Färgämnet kan användas vid infärgning av bl a tyger. Gränsvärdet för Azofärgämnen är maximalt 30 ppm eller 0,003% viktprocent. Vi har valt att helt undvika Azofärgämnen i våra produkter, men där det inte är möjligt så håller vi oss under de rekommenderade gränsvärdena.

Mer information om Azofärgämnen finns på Kemikalieinspektionens sida 
www.kemi.se

Information om leksaker och CE-test
De produkter som vi har i vårt sortiment som kan betraktas som leksaker CE-testas av SGS eller likvärdiga certifierade laberatorier enligt EN71 och innehåller följande tre deltester: 

EN 71-1 
Mekaniska och fysikaliska egenskaper samt akustik. 
Leksaker får inte ge upphov till skärsår, inre eller yttre klämskador, kvävning, ögonskador, hörselskador eller dylikt. Därför provas leksaker med avseende på vassa kanter och spetsar, hållfasthet, stabilitet, magnetstyrka, lösa delar och ljudnivå. Leksaken behöver vara märkt med information till användaren och relevanta varningar. 

EN 71-2 
Brännbarhet.
Leksaker får inte utgöra eldfarliga inslag i barns omgivning. Leksaker som är eldfarliga (te x fjärdrar) provas med en gaslåga motsvarande ett stearinljus eller en cigarrettändare. Om leksaken antänds får elden inte sprida sig snabbt efter ytan. 

EN 71-3 
Avgivning av giftiga ämnen.
Leksaken får inte avge giftiga ämnen. Leksaken provas genom att material från åtkomliga delar skrapas av och lakas. Mängden urlakade giftiga ämnen i lakvätskan bestäms.

CE-testets hållbarhet är maximalt 12 månader. Om en identisk produkt ombeställs efter att hållbarhetstiden har löpt ut så kan inte samma CE-test användas. I detta läge utförs ett nytt test.

Fullständig information finns på Statens Provningsanstalts sida 
www.sp.se

Information om kosmetiska produkter
* Föreskrifter om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter, LVFS 2004:12, ändrad genom LVFS 2008:3.

* Föreskrifter om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter LVFS 2007:4,omtryckt genom 2009:14 och senast ändrad genom LVFS 2010:10. 

* Föreskrifter om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter, LVFS 2006:17, omtryckt genom LVFS 2011:5. 

* Föreskrifter om analysmetoder för kontroll av sammansättningen av kosmetiska och hygieniska produkter, LVFS 1997:4.

Dessa är allt för omfattande för att skriva om i detalj här men finns att läsa på Läkemedelsverkets sida 
www.lakemedelsverket.se